Новомажарівська сільська рада

Зачепилівського району, Харківської області

Телефон: (05761) 5-51-90

Контракт з керівником КП «НОВОМАЖАРОВО» від 18.02.2015

Контракт з керівником комунального підприємства, що є у спільній власності територіальних громад сіл Новомажарівської сільської ради Зачепилівського району Харківської області

с. Нове Мажарове 18 лютого 2015 р.

Новомажарівська сільська рада Зачепилівського району Харківської області в особі голови сільської ради Охрія Олександра Григоровича, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення сільської ради від „18” лютого 2015 р. № 430 з одного боку, та громадянки Загорулько Лариси Юрійовни з другого боку, за погодженням з постійними комісіями сільської ради уклали цей контракт про те, що громадянка Загорулько Лариса Юрійовна приймається на роботу до Комунального підприємства «НОВОМАЖАРОВО»
на посаду директора (надалі – Керівник) .

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Керівник у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства «Новомажарово» (надалі – КП «Новомажарово») та цим контрактом, підзвітний Новомажарівській сільській раді (надалі – Рада).
1.2. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати оперативне керівництво Підприємством, що належить до спільної власності територіальних громад сіл сільської ради, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і зберігання майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, а Рада зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.
1.3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Радою, які є сторонами по контракту.
1.4. Керівник є повноважним представником Підприємства. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не установлено іншого.
1.5. При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями сільської ради, розпорядженнями голови сільської ради , прийнятими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Статутом підприємства.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Керівник здійснює оперативне керівництво комунальним підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом підприємства та цим контрактом.
Обов’язки Керівника:
2.2. Виконувати такі постійні функції і обов’язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства:
– організація виконання державних, виробничих програм, договірних та інших обов’язків, що взяті Підприємством;
– впровадження у виробництво нових, прогресивних технологій;
– матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;
– юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Підприємства;
– забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;
– забезпечення продуктивної зайнятості працівників;
– впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;
– створення безпечних і сприятливих умов для роботи колективу;
– забезпечення цільового використання бюджетних коштів, наданих Підприємству згідно з затвердженими державними та місцевими програмами;

– виконання Підприємством зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної
плати працівникам;
– виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством України;
2.3. Ініціювати укладання Колективного договору та його виконання.
2.4. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, що знаходиться на балансі Підприємства і закріплене на праві господарського відання.
2.5. Забезпечувати виконання запланових показників фінансово-господарської діяльності Підприємства.
Обов’язковими показниками є темпи зростання обсягів виробництва, прибуток та рентабельність.
Створювати на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
2.6. Щорічно до 01.02 наступного року надавати до Ради звіт про виконання умов контракту.
2.7. Щоквартально надавати Раді бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів за квартал, наявність вільних площ, придатних для передачі в оренду.
2.8. У кінці кожного року надати до Ради матеріали річної інвентаризації основних засобів.
2.9. Щомісячно надавати Раді інформацію про нарахування та перерахування плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, що знаходиться в господарському віданні Підприємства, за встановленою формою.
2.10. Щоквартально надавати Раді інформацію щодо орендарів, яким передано в оренду майно спільної власності територіальних громад сіл, за встановленою формою.
2.11. У кінці кожного року складати, в установленому порядку, та погоджувати з головою сільської ради штатний розпис Підприємства та графік своєї відпустки.
2.12. У кінці кожного року затверджувати у голови сільської ради погоджений постійною комісією сільської ради кадровий резерв на посаду Керівника Підприємства.
2.13. Складати в установленому порядку та затверджувати у голови сільської ради погоджений
бюджетною комісією річний з поквартальною розбивкою фінансовий план Підприємства на кожний наступний рік.
2.14. Складати в установленому порядку та затверджувати у голови сільської ради бізнес-план Підприємства на строк дії контракту.
2.15. Здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на балансі Підприємства і закріплено за ним на праві господарського відання.
2.16. Здійснювати контроль за проходженням попереднього медичного обстеження працівниками, які влаштовуються на роботу, а надалі – за періодичним медичним оглядом усіх працівників згідно з діючими нормами.
2.17. Забезпечувати підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
2.18. Контролювати виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками Підприємства.
2.19. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати.
2.20. Погоджувати використання прибутку та Статутного фонду Підприємства.
Права Керівника:
– діяти від імені Підприємства, представляти його у процесі будь-яких відносин з підприємствами, установами та організаціями;
– укладати господарські та інші угоди;
– надавати доручення;
– відкривати рахунки в банках;
– наймати на роботу і звільняти з роботи працівників на умовах, передбачених чинним законодавством України, здійснювати ротацію кадрів;
– накладати на працівників Підприємства дисциплінарні стягнення;
– у межах своєї компетенції давати вказівки та накази, обов’язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;
– вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботіПідприємства;
– вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, Радою, Статутом підприємства і цим контрактом.

Обов’язки Ради:
– гарантувати додержання прав і законних інтересів Підприємства, захищати і відстоювати його інтереси в органах державного управління;
– надавати інформацію на запит Керівника;
– організовувати фінансовий контроль за діяльністю Підприємства та затверджувати в установленому порядку його річний фінансовий план на кожний наступний рік;
– здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві господарського відання майна спільної власності територіальних громад сілі;
– укладати додаткові угоди до договору про закріплення майна на праві господарського відання;
– укладати додаткові угоди до контракту.
Права Ради:
– вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;
– звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом (дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним законодавства України та умов укладеного контракту);
– контролювати використання прибутку та Статутного фонду Підприємства;
– здійснювати контроль за складанням у встановлені законодавством строки фінансового плану Підприємства, виконання показників затвердженого фінансового плану Підприємства;
– проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна Підприємства та виконання Керівником умов контракту.

3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС
3.1. Керівник виконує Правила внутрішнього розпорядку, встановлені на Підприємстві.
3.2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору.
3.3 Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю __28_ календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.
3.4. Дату відпустки та її строки Керівник погоджує з головою сільської ради.

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного Підприємством у результаті його діяльності, виходячи з установлених Керівнику розмірів сум:
а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Підприємства, відповідно до чинного законодавства України;
б) нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;
в) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи від посадового окладу (індексація, категорія).
У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;
г) премії за підсумками роботи за квартал, рік, згідно чинного законодавства України та Колективного договору Підприємства, за погодженням з головою обласної ради.
У разі погіршення показників роботи Підприємства, невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни, затримки більше ніж на місяць заробітної плати працівникам, допущення нещасного випадку на Підприємстві зі смертельним наслідком – премія не нараховується.
д) грошової допомоги у розмірі не більше як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію.
4.2. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
4.3. Питання відрядження Керівник погоджує з головою сільської ради.
4.4. Керівнику виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки.
4.5. Інші умови:
– Керівнику Підприємства може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства;
– індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України;
– при отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.
5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.3. Інші умови ______________________________________________.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ
ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.
6.2. Цей контракт припиняється (розривається):
– при встановленні протягом строку випробування невідповідності Керівника роботі, на яку його прийнято, за висновком профільної постійної комісії сільської ради;
– після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);
– за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);
– за ініціативою голови сільської ради, постійних комісій ї у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України;
– з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;
– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Додаткові підстави для припинення (розірвання) контракту:
а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;
б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства і обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для Підприємства (понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції);
в) у разі порушення термінів здійснення обов’язкових платежів, у тому числі зборів, податків до Пенсійного фонду та інших установ, невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати, що призвело до здійснення виконавчих проваджень або арешту майна Підприємства;
г) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців;
д) за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
е) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;
ж) у разі допущення зростання дебіторської заборгованості та невжиття заходів щодо її стягнення;
з) у разі зростання збитків Підприємства або збиткової діяльності Підприємства на протязі 6 місяців;
и) у разі неодноразового звернення до сільської ради трудового колективу або профспілкового комітету Підприємства стосовно порушень Керівником своїх обов’язків;
к) на підставі результатів здійснених перевірок контролюючих органів та обґрунтованих висновків постійних комісій сільської ради;
л) у разі неподання в установленому порядку на затвердження до Ради річного фінансового плану Підприємства;
м) у разі неподання до Ради квартальної та річної звітності з пояснювальною запискою щодо виконання фінансового плану;
н) з інших підстав.
При припиненні (розірванні) контракту з підстав обумовлених пунктом 6.3 цього контракту, звільнення проводиться відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України.
6.4. У разі дострокового припинення контракту з причин, незалежних від Керівника, йому виплачується вихідна допомога згідно з чинним законодавством України.
6.5. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.
6.6. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути продовжений або укладений на новий строк.

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє протягом _1_ року з «_18_»_лютого ___ 2015 року до «_19_» ___лютого____ 2016__ року.
7.2. Особливі умови:
– сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
– про умови контракту інформуються працівники Підприємства у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру винагороди Керівника);
– конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.
7.3. Цей контракт укладений українською мовою, на __ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.
7.4. Керівник, який звільняється, протягом 5 робочих днів після прийняття сільською радою відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей підприємства, наявних документів, справ і направляє дані матеріали до сільської ради.
У випадку відсутності на підприємстві особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника підприємства, керівник, який звільняється, самостійно визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та укладеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності підприємства, наявні документи та справи, про що протягом 5 робочих днів повідомляє сільську раду. До передачі на зберігання матеріальних цінностей підприємства, наявних документів та справ іншій особі, керівник залишається матеріально відповідальною особою по підприємству.
7.5. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід’ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
8.1.Новомажарівська сільська рада Зачепилівського району Харьківської області в особі голови сільської ради Охрія Олександра Григоровича.
Юридична адреса: 64450, м. Харківська область Зачепилівськай район с.Нове Мажарове, вул. Леніна, 17.
код ОКПО 24283333.
8.2. Відомості про Керівника:
Домашня адреса: с.Старе Мажарове Зачепилівського району Харківської області
Домашній телефон:__0978301822__
Службовий телефон: _55190__
Паспорт: серія _МК_ №_202419
Зачепилівським РВУМВС України в Харківській області 04.07.1996 року
Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг____немає_____

Голова Новомажарівської сільської ради:

Охрій Олександр Григорович

___________________________
(підпис) Громадянинка:

_Загорулько Ларса Юріївна

___________________________
(підпис)