Новомажарівська сільська рада

Зачепилівського району, Харківської області

Телефон: (05761) 5-51-90

Регламент сільської ради

Регламент Новомажарівської сільської ради

Зачепилівського району, Харківської області

 1.Загальні положення

1.1. Сеньківська сільська рада (далі – рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим регламентом.

1.2.Регламент сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок організації діяльності сільської ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, установлених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад ”, іншими законодавчими актами.

1.3.Основною формою роботи ради є її засідання. Засідання сільської ради, її виконавчого комітету, постійних та тимчасових  комісій ради є відкритими і гласними. У разі необхідності та  у випадках, передбачених чинним законодавством  рада може прийняти рішення про проведення закритих засідань.

1.4.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

1.5. Сільська рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідальності зі ст.48 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.6.Діяльність ради здійснюється на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднаності місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених діючим законодавством України, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб.

2.Організація роботи ради.

Постійні комісії ради

2.1. Постійні  комісії  ради  є органами ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2.2. Постійні комісії обираються радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

2.3. До  складу  постійних  комісій  не  можуть   бути   обрані сільський голова, секретар сільської ради.

2.4. Постійні   комісії  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають     проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і

співдоповідями.

2.5. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які  пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

2.6.  Постійні  комісії  за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради  або  за  власною  ініціативою  вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  та  виконавчому комітету  органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  –  на  розгляд  ради  або виконавчого  комітету  сільської  ради;  здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  ради, виконавчого  комітету  сільської  ради.

2.7. Функції та повноваження постійних комісій ради визначається Положенням про постійні комісії ради, затвердженим рішенням сесії ради.

2.8. Перелік постійних комісій ради:

– з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, гласності та зв’язку з об’єднаннями громадян;

– з питань бюджету та фінансів;

– з питань соціально-економічного розвитку території сільської ради.

2.9. Засідання    постійної    комісії   скликається   в   міру необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

2.10. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії

2.11. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов’язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

2.12. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  її  голови, секретаря сільської ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.

2.13. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.

2.14. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Тимчасові контрольні комісії ради

2.15. Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд ради.

2.16. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.17. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

2.18. Порядок організації роботи цих комісій визначається цим Регламентом та Положенням про тимчасові контрольні комісії ради, затвердженим рішення сесії ради.

2.19. Тимчасові контрольні комісії є підзвітними та відповідальними перед радою.

2.20. Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Депутат ради

2.21. Повноваження   депутата   ради   починаються   з   моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів  і  закінчуються  в  день  першої  сесії   ради   нового скликання.  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2.22. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має  всю  повноту  прав,  що  забезпечують  його  активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів,  несе обов’язки  перед виборцями,  радою та її органами,  виконує їх доручення.  Депутат, крім секретаря ради,  повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

2.23. На час сесій,  засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших,  передбачених законом випадках,   депутат  звільняється  від  виконання  виробничих  або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат,  пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.

 2.24. Депутат зобов’язаний брати участь  у  роботі  сесій  ради, засідань  постійної  та  інших  комісій ради,  до складу яких його обрано. Депутату забезпечується можливість активної участі у засіданнях ради.

2.25. У разі неможливості прибути на сесію ради депутат повідомляє про це секретаря ради.

2.26. У разі пропуску депутатом протягом  року  більше  половини пленарних   засідань   ради   або   засідань   постійної  комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради  та  її органів,  рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

2.27. Депутат має право ухвального голосу  з  усіх  питань,  які розглядаються  на сесіях ради,  а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2.28. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів,  підприємств,  установ та організацій незалежно від  форм власності,   розташованих   або   зареєстрованих   на  території сільської ради, з питань, віднесених до відання ради. Запити подаються у письмовій формі до секретаря ради напередодні сесії, який їх реєструє.

2.29.   Орган  або  посадова  особа,  до  яких  звернено  запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку,  встановлені радою відповідно до закону.  За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

2.30. Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами на сесії ради,  або  передані  в  письмовій  формі  головуючому  на  сесії, розглядаються  радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та  посадовим  особам,  які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження  у  строки,  встановлені  радою,  і  про  вжиті  заходи повідомити депутатові та раді.

2.31. Депутат  має  право  знайомитися  з будь-якими офіційними документами,  які зберігаються  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Сесія ради

2.32. Сільська, рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2.33. Перша сесія новообраної сільської ради скликається сільською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після обрання ради у правомочному складі, її відкриває голова зазначеної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів ради та сільського голови і визнання їх повноважень.

 2.34. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та  новообраного сільського голови головує на засіданнях ради новообраний сільський голова.

У разі  якщо  на  час  проведення  першої  сесії   сільський голова не обраний,  про що на сесії ради інформує голова сільської виборчої комісії,  рада обирає тимчасову  президію  з  числа  депутатів  ради в кількості трьох – п’яти осіб.  Члени  тимчасової  президії  почергово  головують  на пленарних  засіданнях  ради  до  обрання  секретаря  ради.  З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

2.35. Наступні  сесії  ради  скликаються  сільським головою.

2.36. Сесія  ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2.37. У разі  немотивованої  відмови   сільського голови або неможливості  його  скликати  сесію  ради  сесія  скликається секретарем  сільської  ради

     У цих випадках сесія скликається:

     1)  якщо  сесія  не  скликається сільським головою  у строки, передбачені  цим Регламентом;

     2) якщо сільський голова  без поважних причин не скликав сесію  у  двотижневий  строк  після  настання  умов,  передбачених цим Регламентом.

 2.38. Сесія сільської ради повинна бути також скликана  за  пропозицією  не  менш  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  ради, виконавчого комітету  сільської ради. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

2.39. У разі якщо  посадові особи, зазначені у п.2.33 або п.2.37  у двотижневий строк не скликають сесію  на вимогу  зазначених суб’єктів або у разі  якщо  такі  посади  є  вакантними,  сесія  може бути скликана депутатами,  які  становлять  не  менш  як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

2.40. Рішення  про  скликання  сесії  ради доводиться до відома депутатів не  пізніш  як  за  10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням

часу  скликання,  місця  проведення  та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.41. Сесію сільської ради відкриває і веде  сільський голова,  а  у  випадках, передбачених п.2.37 цього Регламенту – секретар ради.

2.42. У випадку, передбаченому  п.2.39 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з  депутатів,  що  входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

2.43. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере  участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2.44. Пропозиції  щодо  питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою,   постійними   комісіями, депутатами,  виконавчим комітетом ради, загальними зборами

громадян.  Пропозиції  щодо  прийняття  рішень,  які відповідно до закону  є регуляторними  актами,  вносяться  з  урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” .

2.45. Не  пізніш  як  на  другій сесії затверджується регламент роботи  ради,  а також положення про  постійні  комісії ради.

 2.46. Порядок  проведення  першої  сесії ради, порядок обрання секретаря сільської ради,  скликання  чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються  цим регламентом  ради з урахуванням вимог Закону України “Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.47.  До прийняття регламенту ради чергового скликання  застосовується  регламент  ради, що діяв у попередньому скликанні.

2.48. Протоколи  сесій  сільської ради, прийняті  нею  рішення  підписуються особисто сільським головою,  у  разі  його  відсутності – секретарем   сільської або  депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

2.49. Сесії  ради проводяться гласно.  У разі необхідності рада може  прийняти  рішення  про   проведення   закритого   пленарного засідання.

2.50. Перша сесія новообраної ради скликається та проводить свою роботу у порядку, передбаченому п.2.33.та 2.34 цього Регламенту. На першій сесії для підготовки питань на розгляд другої сесії створюється робоча група із складу новообраних депутатів.

2.51. Позачергові сесії ради скликаються у порядку, передбаченому п.2.35 та 2.38 Регламенту. У разі скликання сесії за пропозицією депутатів, мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.

2.52. Якщо у сільського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони у триденний термін доводяться до відома ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками сільського голови, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-х денний термін.

2.53. Пропозиції  щодо питань на розгляд сесій вносяться відповідно до п.2.44 Регламенту не пізніше як за місяць до відкриття сесії.

2.54. Узагальнені пропозиції секретар ради подає сільському голові у визначений цим Регламент строк. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинна бути викладена у формі проекту рішення чи іншого документа.

2.55.Проект порядку денного готується секретарем ради на основі проектів рішень та інших документів, поданих сільським головою, постійними комісіями, депутатами, керівниками зацікавлених організацій і установ.

2.56. До проекту  порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти органів, посадових осіб, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, сільського голови, про виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету, рішень із зазначених питань, а також здійснення виконкомом ради делегованих державою повноважень.

2.57. Проект порядку денного денного сесії, сформований відповідно до встановлених вимог, обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

2.58. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від їх загальної кількості. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з уже затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

2.59. Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи мотивоване рішення про відкладення їх розгляду на наступну чергову сесію, приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

2.60. На засідання можуть бути запрошені представники державних органів і органів місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо, телебачення.

Підготовча депутатська група(робоча група)

1. Для підготовки другої сесії новообраної ради на першій сесії ради утворюється Підготовча депутатська група(робоча).

2. Персональний склад Підготовчої депутатськї групи(робочої групи) формується радою з числа депутатів за пропозицією сільського голови(новообраного) та депутатів ради.

3. Підготовча депутатська група(робоча група) на підставі пропозицій сільського голови та депутатів ради готує:

1)проект порядку денного наступної сесії ради нового скликання?;

2) проект рішення про перелік постійних комісій та їх функції;

3) проект інших документів, що вносятьс на наступну сесі.;

4)пропозиції щодо організації роботи наступного пленарного засідання;

5) проект регламенту ради;

6) проект положення про постійні комісії.

4. Перше засідання Підготовчої депутатської групи сільський голова скликає не пізніше як за два тижні до початку наступної сесії ради нового скликання.

5. Група здійснює роботу на засадах, установлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комій ради.

Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради не пізніше як за два тижні до дати початку сесії ради формує сільський голова на основі:

1)затвердженого радою річного плану роботи ради;

2)пропозицій секретаря ради;

3)пропозицій депутатів ради;

4)пропозицій постійних комісій;

5)пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

6) пропозицій виконавчого комітету

2. Пропопзиція щодо кожного питання, яке пропонується включити  до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

Розгляд питань порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання сесії ради більшістю голосів від загального складу ради.

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були поданіц в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними до порядку денного без голосування.

3. Питання затвердженого порядку денного сесії, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

4. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийняти процедурним рішенням ради після обговорення за скороченою процедурою.

5. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ  з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.

6. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.

7. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

1)сільським головою;

2)секретарем ради;

3)постійною комісією;

4)за поданням депутатів.

8. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до Регламенту необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Порядок роботи сесії

1. Сесія ради проводится в приміщенні сільської ради. За необхідності сесія може проводитися в іншому приміщенні.

Сесія ради ведеться державною мовою.

2. До президії сесії входять сільський голова та секретар ради.

3. Реєстрація депутатів, якеі прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії ради секретарем ради.

4. Пленарне засідання сесії, як правило, розпочинається 0 14.00 і закінчується не пізніше як о 17.00, з перервою на 15 хвилин через півтори години роботи.

5. У разі потреби рада може прийняти рішення рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарного засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, запрошення посадових осіб, тощо.

6. Тривалість часу для проведення доповідей становить 30 хвилин, для співдоповідей – до 15 хвилин, для виступів у дебатах, а також для заключного слова  – до 5 хвилин, для повторних виступів, по кандидатурах, під час обговорення проектів рішень – до 2 хвилин, для виступів з процедурних питань, заяв, запитань, повідомлень та довідок – до 2 хвилин.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалість виступу за згодою ради.

7. Для ведення протоколу сесії в разі відсутності секретаря ради обирається секретар сесії.

8. Заяви про надання слова для виступу передаються головуючому в усній або письмовій формі.

9. Головуючий на засіданні ради:

– відкриває і закриває засідання;

– оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

– керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

– повідомляє осіб, які записалися на виступ про черговість їх виступу;

– надає слово для доповідей, співдоповідей і виступів;

– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

– проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень сесією, ставить на голосування проекти рішень ради;

– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

– вживаєж заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

– оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

10. Головуючий на засіданні має право:

– в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою;

– зробити попередження виступаючому у випадках, коли той виступає не з обговорюваного питання або порушує норми депутатської етики, та позбавляти слова, якщо виступаючий не реагує на попередження;

– брати участь в обговорення питань на загальних засадах.

11. Головуючий надає слово депутатам у порядку запису на виступабо надходження заяв. У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошення мотивів такої зміни.

12. Сільський голова, секретар ради мають право у будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному ж і тому засіданні..

13. Продовження доповідей, виступів понад установлений Регламентом час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

14. В ході обговорення головуючий дає можливість ораторам висловлювати думку з питань порядку денного, не коментує та не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

15. Запрошені можуть виступати на сесії за згодою більшості присутніх на сесії депутатів.

16. Промовець не повинен використовувати в своєму виступі закликів до незаконних, насильницьких дій, грубих, некоректних висловів, має дотримуватись депутатської етики, з повагою ставитись до інших думок.

У разі порушення цих вимог, а також коли виступаючий відходить від обговорюваної теми, не дотримується регламенту, після попередження головуючого він може бути позбавлений слова. Депутат не може брати слова без дозволу головуючого.

17. Рада може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

18. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

19. Припинення дебатів проводиться за рішення ради, яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості присутніх на сесії депутатів ради. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

20. До протоколу засідання ради включаються на прохання депутатів, які не змогли виступити, у зв’язку з припинення дебатів, тексти переданих ними в день сесії виступів.

21. Протокол ради складається секретарем ради у 10-денний термін після її закінчення, підписується головою ради, у зазначених Регламентом випадках – секретарем ради або депутатом радим, який головував на сесії.

22. У протоколі сесії зазначаються:

– дата проведення сесії;

– кількість депутатів, присутніх на засіданні;

– прізвища головуючого та секретаря засідання, запрошених;

– питання порядку денного, внесені на розгляд;

– результати голосування і прийняті рішення.

23. Протокол сесії ради є офіційним документом.

24. Звіт про роботу сесії оприлюднюється на інформаційному стенді сільської ради.

Підготовка рішень ради

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України, чинним законам та іншим нормативно-правовим документам.

2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. У випадку доручення радою посадовим особам ради, постійним комісіям, депутатам, виконавчому комітету ради, у межах делегованих повноважень, підготовки інформації, проекту рішення, проведення перевірки тощо, для подальшого розгляду радою, рішення ради приймається більшістю голосів від загального складу ради та оформлюється протокольно.

4. Рішення ради підписується сільським головою(або у разі відсутності голови секретарем ради) або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на пленарному засіданні сесії.

5. Додатки до рішень підписує секретар ради.

6. Рішення ради приймається відкритим, у тому числі поіменним, або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

– обрання секретаря ради, звільнення його з посади;

– прийняття рішення про недовіру сільському голові.

7. Таємне голосування може проводитися в інших випадках на вимогу не меншу як третини депутатів.

8. Рішення ради набирають чинності з дня їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

9.  Рішення сесії повинні мати порядковий номер сесії  і дату.

10. Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовоий характер, обов’язково доводяться до відома населення.

11. Протокольні рішення надсилаються виконавцям у вигляді витягів із протоколу сесії ради, підписаних секретарем ради.

12. Рада має право  провести обговорення і голосування як у цілому за рішенням, такі за окремими його частинами.

13. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу більшістю голосів депутатів, прийтніх на засіданні.

14. Внесені на на сесії ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення зачитуються і подаються в письмовій формі через секретаря сесії для доручення до інших документів сесії ради.

15. Про проведенні голосування підрахунок голосів на сесії ради доручається секретарю сесії, а при таємному голосуванні – лічильній комісії з трьох депутатів, персональний скалад якої визначається сесією. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів лічильної комісії. Кількість членів лічильної комісії за рішенням ради  може бути збільшено.

16. Перед початком голосування головуючий уточнює формулювання пропозиції, доповнення, уточнення. Голосування може бути проведено без підрахунку голосів – за явною більшістю, якщо ні один депутат ради не зажадає іншого, або з підрахунком голосів.

17. При голосуванні з одного питання кожен депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, або утримується від голосування. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено.

18. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем  лічильної комісії у визначеній кількості за встановленою радою формою. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію.

19. Лічильна комісія перед початком таємного голосування:

– одержує від секретаря ради список депутатів ради;

– організовує виготовлення бюлетенів;

–  перевіряє наявність кабін або кімнати для голосування;

– запечатує скриньки і забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

20. Кожному депутатові ради видається один бюлетень для виборів органу чи посадової особи, які обираються, або для вирішення питання, яке розглядається радою.

21. Депутат здійснює голосування у кабіні або в окремій кімнаті для таємного голосування шляхом проставлення позначки у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує, або варіанта рішення.

22. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують голова і секретар лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження підсумків голосування.

23. Відкрите голосування проводиться підніманням руки, секретар сесії веде підрахунок голосів.

24. Результати відкритого голосування оголошуються головуючим на сесії та заноситься до протоколу сесії.

25. На вимогу депутата, яка підтримана однією третиною депутатів від загального складу ради, може проводитися повторне голосування.

26. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування.

27. На вимогу не менш як однієї третини депутатів може проводитися поіменне голосування. При проведенні поіменного голосування результати оголошуються головуючим на азсіданні ради – прийнято чи відхилено.

28. Поіменне голосування організовує секретар сесії або лічильна комісія. При поіменному голосуванні кожен депутат робить особисто у списку депутатів проти свого прізвища запис «за», «проти», або «утримався» та ставить власноручний підпис. Секретар сесії або лічильна комісія підраховує голоси та передає списки голосування головуючому на засіданні. На підставі цих списків головуючий на засіданні оголошує результати поіменного голосування в цілому – прийнято рішення чи відхилено.

29. Результати поіменного голосування заносяться до протоколу сесії ради.

30. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування за рішенням ради проводиться повторне голосування.

Вимоги до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формах( на електронних носіях у текстовому форматі).

2. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення ради – помітка «Проект» і прізвища авторів, нижче ліворуч – назва рішення, ще нижче – текст проекту рішення.

3. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулююється рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій указані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

4) до проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

Виконавчий комітет ради

2.62. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет  ради, який

утворюється  відповідною  радою  на  строк  її повноважень.  Після закінчення  повноважень  ради,  сільського голови  її  виконавчий  комітет здійснює  свої   повноваження   до   сформування   нового   складу виконавчого комітету.

2.63.Кількісний   склад   виконавчого   комітету   визначається  радою.  Персональний   склад   виконавчого   комітету сільської   ради  затверджується  радою  за пропозицією сільського голови.

2.64.  Виконавчий  комітет  ради очолює сільський  голова.

2.65. До   складу   виконавчого  комітету  ради входить  за посадою секретар сільської ради.

2.66.  У виконавчому комітеті сільської  ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради     може     здійснювати     секретар      ради.

2.67. Особи,  які входять до складу виконавчого  комітету,  на час  засідань виконавчого  комітету,  а  також   для   здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього  заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків  члена  виконавчого   комітету,   за   рахунок   коштів сільського бюджету.

2.68. Виконавчий  комітет  ради  є  підзвітним  і підконтрольним сільській раді,  а з питань  здійснення  ним  повноважень органів   виконавчої  влади  –  також  підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

2.69. До  складу  виконавчого  комітету   не  можуть  входити  депутати сільської ради, крім секретаря ради.

2.70. Повноваження виконавчого комітету сільської ради:

• попередньо розглядає проекти  програм соціально-культурного і соціально-економічного розвитку сільської ради, цільових програм з інших питань, сільського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

• координує діяльність виконавчого органу ради, підприємств, установ та організації, що належать комунальній власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

• має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому органів ради, а також посадових осіб.

2.71.Виконавчий апарат сільради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії, зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2.72. Основною  формою  роботи  виконавчого   комітету   сільської ради  є його  засідання.  Засідання   виконавчого   комітету   скликаються сільським головою, в   міру необхідності,  але  не  рідше  одного  разу   на   місяць,   і   є правомочними,  якщо  в  них  бере  участь  більше   половини   від загального складу виконавчого комітету.

 СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 2.73.Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села.

2.74.Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.75.Сільський голова очолює виконавчий комітет ради, головує на  засіданнях сесії та виконкому сільської ради.

2.76.Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах / крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2.77.На сільських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом.

2.78.Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.79.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.80. Сільський голова:

– забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої ради на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

– організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу ради та її виконавчого комітету;

– підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

– вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

– вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету;

– вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

– здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

– скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

– забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, сільського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

– призначає на посади та звільняє з посад працівників виконкому сільської ради(крім секретаря ради), керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності сільської ради;

– скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

– забезпечує виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету;

– є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

– педставляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

– звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

– укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

– веде особистий прийом громадян;

– забезпечує на території сільської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

– здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або віднесені радою до відання її виконавчих органів;

– вдає розпорядження у межах своїх повноважень.

2.81.Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень.

2.82.При здійсненні наданих повноважень Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.83.Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів, сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

2.84.Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

– його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

– припинення  громадянства України;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

– порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою /діяльністю/ встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

– його смерті.

2.85.Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

2.86.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається Законом України «Про місцеві референдуми».

2.87.Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається сільською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території с.Сенькове і мають право голосу.

2.88.За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України сільською радою, головою обласної державної адміністрації.

2.89.Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

2.90.Повноваження сільського голови припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про це, а в разі призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови – в день обрання головою іншої особи.

СЕКРЕТАР РАДИ

2.91.  Секретар  сільської ради працює в раді на  постійній  основі. Секретар  ради обирається радою з числа її депутатів  на  строк  повноважень ради за пропозицією сільського   голови.   Пропозиція   щодо кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як  половиною  депутатів  від загального складу відповідної ради у разі,  якщо:

     1) на  день  проведення  першої  сесії  сільської  ради,  обраної  на чергових виборах,  не завершені вибори сільського голови;

     2) рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану сільським головою;

     3) протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії сільської ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

     4) на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії секретаря  ради  у  зв’язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень   сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

2.92.  У разі якщо рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її розгляд  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу   ради,  наступну пропозицію  щодо  кандидатури  секретаря  ради вносить сільський голова.

2.93 Секретар  сільської  ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в   позаурочний   час),   займатися   підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

2.94. Секретар сільської ради:

     1)  у  випадку, передбаченому п.2.84 та 2.85 цього Регламенту, здійснює  повноваження  сільського голови;

2) скликає  сесії  ради  у  випадках, п.2.37 цього Регдаменту,  повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде  засідання  ради  та  підписує її рішення у випадках, передбачених п.2.37 Регламенту;

4) організує підготовку сесій ради,  питань,  що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,   організує   контроль  за  їх  виконанням,  забезпечує офіційне  оприлюднення  рішень  ради,  які  відповідно до закону є регуляторними  актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення   радою  регуляторної  діяльності,  та  інформації  про

здійснення  радою  регуляторної  діяльності;

6) за   дорученням  сільського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7)   сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень;

8) організує  за  дорученням ради відповідно до законодавства здійснення  заходів,  пов’язаних  з  підготовкою   і   проведенням референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує  зберігання  у  відповідних  органах  місцевого самоврядування  офіційних  документів,   пов’язаних   з   місцевим самоврядуванням  територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10)  вирішує  за  дорученням  сільського голови або сільської  ради інші питання,  пов’язані з  діяльністю ради та її органів.

2.95. Секретар  сільської  ради  може за рішенням ради одночасно здійснювати   повноваження    секретаря    виконавчого    комітету сільської ради.

2.96. Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради, або голови ради.